logo

Regulamin

Regulamin

I. Ogólne Warunki Handlowe

1. Zakres obowiązywania

1.1.Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych między operatorem sklepu internetowego, zwanym dalej Sprzedawcą, a Klientem. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza akceptację niniejszych Warunków Handlowych.

1.2. Klientem jest każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową swoją lub innego podmiotu.

1.3. Sprzedawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub spółka, która dokonuje czynności prawnych w związku z prowadzoną przez siebie działalnością handlową lub zawodową.

2. Zawarcie umowy

2.1.Prezentacja towarów, zwłaszcza w Internecie, nie jest ofertą w rozumieniu prawa i nie jest wiążąca.

2.2.Poprzez kliknięcie przycisku „Skonfiguruj swoją markizę” uruchamia się panel umożliwiający Klientowi indywidualny wybór elementów składowych produktu. Wszelkie zmiany są automatycznie zapisywane w koszyku po prawej stronie. W końcowym etapie konfiguracji naciśnięcie przycisku „złóż zamówienie” rozpoczyna proces zamawiania. W trakcie tego procesu Klient podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia, a także zatwierdza za pomocą haczyka „Ogólne Warunki Handlowe” i warunki „Odstąpienie od umowy”. Pod koniec procesu składania zamówienia pojawia się podsumowanie zapisanych danych i dopiero po kliknięciu „kup teraz” Klient składa wiążące zamówienie na produkty znajdujące się w koszyku.

2.3. Umowa jest zawarta w chwili, gdy Klient otrzyma od Sprzedawcy potwierdzenie zamówienia na piśmie.

2.4. Przed kliknięciem przycisku „kup teraz” klient może poprawić wszystkie zawarte w zamówieniu informacje naciskając przycisk „wstecz”.

2.5. Treść Umowy przechowywana jest w wewnętrznym systemie Sprzedawcy. Klient otrzyma wraz z Potwierdzeniem Zamówienia „Ogólne Warunki Handlowe”, jak również „Prawo odstąpienia od umowy”. Ma również w każdej chwili nieograniczony wgląd do tych danych na Stronie Internetowej Sprzedawcy. Dane Klienta i treść zamówienia dostępne są tylko do czasu realizacji zamówienia, po sfinalizowaniu dostawy ze względów bezpieczeństwa nie będą już dostępne.

3. Warunki dostawy

3.1. Dostawa nastąpi, o ile nie uzgodniono pisemnie inaczej, bezpośrednio z magazynu do Klienta.

3.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta. W wyżej wymienionym przypadku Klient ponosi dodatkowe koszty dostawy towaru, chyba że zniekształcenie danych nie nastąpiło z jego winy.

3.3.Dostawy realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dostawy do krajów europejskich – tylko po wcześniejszym uzgodnieniu.

4. Warunki zapłaty

4.1. Zapłata za zamówienie jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy.

4.2. Wszystkie ceny dostępne na tej stronie należy rozumieć jak ceny detaliczne z podatkiem VAT.

4.3. Koszty opakowania, przesyłki i dostarczenia ponosi Klient, o ile nie uzgodniono na piśmie inaczej.

4.4. W przypadku opóźnienia zapłaty za zamówienie Klient zobowiązany jest zapłacić odsetki ustawowe.

4.5. Niezależnie od punktu 4.4 Sprzedawca ma prawo do innych roszczeń z tytułu szkody powstałej w wyniku opóźnienia zapłaty.

5. Zastrzeżenie własności towaru

5.1.Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony towar, pozostaje on własnością Sprzedawcy.

6. Gwarancja

6.1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta. Kwestie gwarancji regulują przepisy ustawowe.

6.2. Termin przedawnienia roszczeń z odpowiedzialności za wady wynosi 24 miesiące i rozpoczyna swój bieg od dnia dostarczenia towaru do Klienta.

7. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Prawo odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie Klientów. Aktualne informacje na ten temat znajdują się na naszej Stronie Internetowej w zakładce „ Odstąpienie od umowy”.

7.2. Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do dostaw towarów, które są produkowane zgodnie ze specyfikacją od Klienta lub indywidualnie dostosowane do potrzeb Klienta.

7.3. W razie zwrotu towaru Klient ma obowiązek towar starannie zapakować, aby nie doszło do uszkodzeń w trakcie transportu.

8. Koszty odstąpienia od umowy

8.1. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Klient ponosi zwykłe koszty wysyłki, o ile dostarczany towar odpowiada zamówionemu oraz cena zwracanego towaru nie przekracza kwoty 180 zł, lub jeśli w przypadku wyższej ceny w momencie odstąpienia, klient nie dokonał jeszcze świadczenia wzajemnego lub płatności ratalnej wynikającej z umowy. W innych przypadkach Klient nie ponosi kosztów wysyłki zwrotnej.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

9.1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, z wyjątkiem szkody na życiu, ciele lub zdrowiu oraz z tytułu naruszenia istotnych zobowiązań umownych (obowiązek kardynalny), tylko za szkody spowodowane umyślnie lub w wyniku rażąco niedbałego zachowania. Dotyczy to również szkód wtórnych, a w szczególności utraty zysku.

9.2. Odpowiedzialność, z wyjątkiem umyślnego lub rażąco niedbałego postępowania, lub szkody na życiu, ciele lub zdrowiu oraz z tytułu naruszenia istotnych zobowiązań umownych (obowiązek kardynalny), jest ograniczona do wysokości przeciętnych, typowych dla tego przypadku przewidzianych szkód. Dotyczy to również szkód wtórnych, a w szczególności utraty zysku.

9.3. Ograniczenie odpowiedzialności określone w ustępach 9.1 i 9.2 stosuje się w stosunku do pracowników i przedstawicieli sprzedającego.

9.4. Roszczenia z tytułu rękojmi pozostają nienaruszone.

10. Zastrzeżenie odnośnie dostaw

10.1. Okoliczności i wydarzenia, które mimo podjęcia przez Sprzedającego wszelkich czynności zapobiegawczych wystąpią bez jego winy i które opóźnią, uniemożliwią lub utrudnią realizację dostawy, zwalniają go na czas ich trwania i na czas potrzebny do ponownego wznowienia czynności dostawczych z obowiązku dostawy, nawet wtedy, gdy dana przeszkoda wystąpiła na etapie realizacji dostaw własnych. W przypadku ograniczonej dostępności towaru lub jego całkowitego braku, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta. Ewentualna zapłata zostanie natychmiast zwrócona.

11. Postanowienia końcowe

11.1. W sprawach nieuregulowanych na tej Stronie Internetowej znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności - Kodeksu Cywilnego oraz ustaw szczegółowych regulujących zasady sprzedaży konsumenckiej.

11.2. Miejscem świadczenia usługi jest siedziba Sprzedawcy, chyba że Klient jest przedsiębiorcą.

11.3. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu są nieprawidłowe lub niezgodne z prawem, pozostałe części dokumentu zachowują ważność.

 

II. Wyłączenia od odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treści zawarte w Witrynie Internetowej

Treści umieszczone na naszych Stronach Internetowych są opracowywane z największą starannością i regularnie aktualizowane. Niemniej jednak zwracamy uwagę, że nie udzielamy gwarancji na kompletność , aktualność i bezbłędność tych informacji.

Zgodnie z ogólnymi przepisami prawa, ponosimy odpowiedzialność za materiały własne zawarte na naszych Stronach. Jednakże nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania i kontroli obcych danych i informacji, zapisywanych lub przekazywanych za pośrednictwem naszej Witryny Internetowej. Zgodnie z prawem nasza firma ma obowiązek blokowania lub usuwania nieodpowiednich treści. Odpowiedzialność firmy jest jednak możliwa dopiero od dnia, w którym uzyska ona informację o zaistniałym naruszeniu. W wypadku otrzymania zgłoszenia o naruszeniu prawa, treści te zostaną niezwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za linki do obcych stron internetowych

Nasza witryna zawiera linki do obcych Stron Internetowych, na których zawartość nie mamy wpływu - za treści umieszczane na tych stronach odpowiadają wyłącznie ich autorzy i właściciele. Linki znajdujące się na naszej stronie są sprawdzane w momencie ich dodawania, jednak stała kontrola tych Stron pod względem zawartości jest niemożliwa i nieuzasadniona. W przypadku otrzymania informacji o naruszeniu, linki te zostaną natychmiast usunięte.

Ochrona praw własności intelektualnej

Teksty, dokumenty i pliki zawarte na naszej Stronie Internetowej podlegają ochronie w myśl polskich i międzynarodowych przepisów o prawie autorskim. Materiały osób trzecich umieszczone na naszej stronie są wyraźnie jako takie oznaczone. Rozpowszechnianie, opracowywanie, kopiowanie i wykorzystywanie cudzych materiałów niezgodnie z prawem autorskim i bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

Wszystkie teksty, zdjęcia i inne materiały opublikowane na naszej stronie internetowej są - jeżeli nie zaznaczono inaczej - własnością naszej firmy. Powielanie, dystrybucja, kopiowanie i rozpowszechnianie treści w celach komercyjnych bez pisemnej zgody jest zabronione. Pobieranie plików i kopiowanie tekstów dozwolone jest jedynie w celach prywatnych.

Wszyscy użytkownicy tej Witryny Internetowej zobowiązani są do przestrzegania przepisów o prawie autorskim, ewentualnie do korzystania z materiałów tworzonych osobiście na własny użytek lub materiałów nie wymagających licencji.

Ochrona danych osobowych

Jeśli w ramach tej Strony Internetowej istnieje możliwość wprowadzenia danych osobistych użytkownika (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail), to wprowadzenie tych danych odbywa się na zasadzie dobrowolności. Przeglądanie oferty tej Witryny nie wymaga podawania danych osobowych.

Zabrania się przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych na podane na naszej stronie adresy pocztowe oraz mailowe. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych, w przypadku przesyłania informacji reklamowych (takich jak spam), które nie zostały zamówione.

Klauzula rozdzielności

To wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część Publikacji Internetowej, z której zostało dokonanie odesłanie na tą stronę. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu są nieprawidłowe lub niezgodne z prawem, pozostałe części dokumentu zachowują ważność.

III. Prawo odstąpienia od umowy

Informacje i instrukcja

Prawo Odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do dostaw towarów, które są produkowane zgodnie ze specyfikacją od Klienta lub indywidualnie dostosowane do potrzeb Klienta.

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia bez podania przyczyny, wysyłając stosowne oświadczenie pocztą, faksem lub mailem. Jeżeli powyższy termin nie został przekroczony, Klient może również odstąpić od umowy odsyłając nam towar. Okres ten rozpoczyna się w momencie otrzymania niniejszej informacji na piśmie, jednak nie przed otrzymaniem towaru (w przypadku powtarzających się dostaw, nie przed otrzymaniem pierwszej partii towaru), ani nie przed wypełnieniem naszych obowiązków informacyjnych. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać wypowiedzenie przed upływem terminu lub odesłać towar. Informację o odstąpieniu od umowy należy przesyłać na adres pocztowy lub mailem:

Rolety.com Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 3
74-400 Dębno
E-Mail: info@rolety.com

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku skutecznego Odstąpienia należy zwrócić obustronnie odebrane usługi i ewentualnie zwrócić uzyskane korzyści (np. odsetki).

Jeżeli Klient nie może zwrócić w całości, ani częściowo odebranej usługi oraz korzyści (np. korzyści uzyskane z używania rzeczy) albo zwraca je w gorszym stanie, musi zapłacić odszkodowanie. Klient płaci odszkodowanie za gorszy stan towaru tylko w przypadku, jeśli dotyczy ono użytkowania towaru, które wykracza poza zakres sprawdzenia właściwości i sposobu działania. „Sprawdzenie właściwości i sposobu działania” oznacza wypróbowanie danego produktu, tak jak zazwyczaj ma to miejsce w sklepie.

Towary gotowe do wysyłki Klient starannie pakuje i odsyła na nasze ryzyko. Towary których nie można przesłać w paczce zostaną przez nas odebrane osobiście.

Klient ponosi jedynie zwykłe koszty wysyłki, o ile dostarczany towar odpowiada zamówionemu oraz cena zwracanego towaru nie przekracza kwoty 180 zł lub jeśli w przypadku wyższej ceny w momencie odstąpienia klient nie dokonał jeszcze świadczenia wzajemnego lub płatności ratalnej wynikającej z umowy. W innych przypadkach Klient nie ponosi kosztów wysyłki zwrotnej.

Zwrotów płatności należy dokonywać w ciągu 30 dni. Okres ten zaczyna się dla Klienta w momencie wysłania oświadczenia o odstąpieniu lub odesłania towaru, natomiast dla nas w momencie odebrania go.

IV. Warunki dostawy

Realizacja zamówienia

Po otrzymaniu zamówienia sprawdzamy szczegółowo prawidłowość otrzymanych danych. Zazwyczaj w ciągu jednego dnia otrzymają Państwo pisemne Potwierdzenie Zamówienia. Prosimy o skontrolowanie przysłanego przez nas Potwierdzenia, przede wszystkim czy zgadza się wysokość, szerokość, kolor oraz typ markizy.

Proszę również zwrócić uwagę na to, że markizy produkowane na wymiar nie podlegają wymianie ani zwrotowi.

Zamówienie zostaje przekazane do realizacji natychmiast, gdy zapłata z jego tytułu wpłynie na nasze konto.

Termin dostawy naszych produktów uzależniony jest od sezonu i wynosi od 3 do 6 tygodni. Wraz z potwierdzeniem zamówienia otrzymają Państwo informację o przybliżonym terminie w jakim towar zostanie dostarczony, jednak nie może on być traktowany jako data ostateczna. Zastrzegamy możliwość zmiany terminu dostawy.

Pozostałe informacje

Ceny podane na stronach internetowych naszego Sklepu Internetowego to ceny brutto (z podatkiem VAT).

Koszty dostawy większej ilości markiz oraz przesyłki za granicę - na zapytanie.

Prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego, w celu sprawnego dostarczenia przesyłki do Państwa. Tylko w ten sposób kurier lub przewoźnik będą mogli w dniu dostawy się z Państwem skontaktować.

V. Polityka prywatności

       Dane osobowe

1.Administratorem danych osobowych Klienta, przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną jest firma Rolety.com Sp. z o. o., ul. Piłsudskiego 3, 74-400 Dębno, zwana dalej Sprzedawcą.

2.Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 r. (zwanym RODO) w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Dane osobowe podawane są przez Klienta dobrowolnie i przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub usług świadczonych drogą elektroniczną. W przypadku nie podania danych przez Klienta realizacja zamówienia nie będzie możliwa.

4. W celu realizacji zamówienia dane osobowe Klienta mogą podlegać udostępnieniu firmie dostawczej (np. kurier) i/lub instytucji płatniczej (np. bank).

5. Klient przekazujący Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści, prawo ich poprawiania, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania, prawo zarządania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy skontaktować się z Administratorem: telefonicznie pod numerem 95 747 4147, mailowo na info@rolety.com lub pocztą na adres siedziby Administratora:

Rolety.com Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 3

74-400 Dębno

 

6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta:

- w celu realizacji zamówienia oraz świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, przez okres realizacji zamówienia, a także po jego ustaniu przez okres niezbędny do posprzedażowej obsługi Klienta (np. reklamacje).

- w celu wypełnienia przepisów prawa, np. w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego, przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa.

7. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z bazy danych, w szczególności w przypadku usunięcia konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

8. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

9. Dane udostępnione przez Klienta nie podlegają profilowaniu.

10. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych Klienta innym osobom, instytucjom, państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Sklepu i nie zawierają danych osobowych Klientów.

12. Sprzedawca jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia takich usług w rozumieniu 8. art. tej ustawy. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

13. Rozpoczęcie przez Klienta korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 Pliki „Cookies”

1. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.

2. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.

3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:

  • zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów,
  • weryfikacji i rozwoju swojej oferty,
  • statystycznych.

4. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Sklepu.